HISTORYK SZTUKI – PRAWNIK – NAUKOWIEC – EKSPERT – PRZEDSIĘBIORCA – WYDAWCA

WYKAZ PROWADZONYCH WYKŁADÓW

1.HISTORIA SZTUKI EUROPEJSKIEJ (wykład i ćwiczenia, 2 lub 3 semestry) – zajęcia obejmują dzieje sztuki europejskiej od IX do początków XX wieku. Cykl wykładów obejmuje styloznawstwo, w cyklu ćwiczeń znajdują się wybrane zagadnienia z zakresu treści i funkcji dzieła sztuki. 
2.WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII SZTUKI (wykład i ćwiczenia, 2 semestry) – zajęcia obejmują wybrane zagadnienia z dziejów sztuki powszechnej, z naciskiem na sztukę Zachodu, uzupełnioną o wybrane zagadnienia z dziejów sztuki orientalnej. Wykłady obejmują styloznawstwo, w cyklu ćwiczeń znajdują się wybrane zagadnienia z zakresu treści i funkcji dzieła sztuki. 

3.DZIEJE SZTUKI POLSKIEJ (wykład, 1 semestr) – zajęcia obejmują wybrane zagadnienia z dziejów sztuki polskiej od średniowiecza do końca XX wieku. Wykłady kładą nacisk na związki sztuki polskiej z Zachodem oraz Wschodem. 
4.HISTORIA SZTUKI XVI-XVII WIEK (wykład i ćwiczenia, 2 semestry) – zajęcia obejmują pełny wykład dziejów sztuki okresów renesansu, manieryzmu, baroku, rokoka oraz wstęp do klasycyzmu. W cyklu ćwiczeń znajdują się zagadnienia z zakresu treści dzieła sztuki, ikonografii, mecenatu artystycznego i biografii artystycznych. 
5.DZIEJE SZTUKI NA ŚLĄSKU (wykład, 1 semestr) – zajęcia prowadzone na specjalizacji “śląskoznawczej” obejmują dzieje sztuki na Śląsku w pełnym wymiarze ich wielokulturowości. Wykłady prezentujące sztukę na Śląsku wzbogacone są o elementy dziejów sztuki  czeskiej, niemieckiej i polskiej. 
6.WYBRANE ZAGADNIENIA ZE SZTUKI NAJNOWSZEJ (wykład monograficzny, 2 semestry) – zajęcia obejmują omówienie i przedstawienie najważniejszych nurtów i zjawisk w sztuce współczesnej wraz ze wskazaniem ich korzeni w sztuce XIX i XX wieku. Na tle tych zjawisk przedstawieni są najważniejsi artyści XX i początku XXI wieku, charakterystyka najważniejszych ośrodków sztuki, muzeów i kolekcji oraz wystaw. Zajęcia obejmują też pewne elementy krytyki artystycznej (zaliczenie w formie samodzielnie napisanej recenzji). 
7.DZIEJE SZTUKI ROSYJSKIEJ (wykład, 1 semestr) – wykłady prowadzone dla studentów Filologii Wschodniosłowiańskiej. Zajęcia obejmują dzieje sztuki ruskiej i rosyjskiej od średniowiecza do początku XX wieku. 
8.HISTORIA ARCHITEKTURY (wykład monograficzny, 1 semestr) – wykłady obejmują dzieje architektury od antyku do postmodernizmu. W treści wykładów znajdują się rozbudowane elementy historii teorii architektury, mecenatu na polu architektury oraz wybrane biografie architektów. 
9.HISTORIA KULTURY EUROPEJSKIEJ (wykład, 2 semestry) – zajęcia obejmują historię kultury europejskiej od średniowiecza do XX wieku wzbogaconą o elementy dziejów kultury klasycznego antyku i kultury orientu. [szczegóły]
10.HISTORIA EMBLEMATYKI EUROPEJSKIEJ (wykład i ćwiczenia, 1 semestr) – wykłady prowadzone dla studentów kierunku Filologia Polska i Kulturoznawstwo. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu teorii ikonografii, dzieje ikonografii, omówienie najważniejszych ksiąg emblematycznych i kompendiów symbolicznych. [szczegóły]
11.SYMBOLE WŁADZY – IKONOGRAFIA WŁADZY (wykład, 1 semestr) – zajęcia obejmują zagadnienia związane z najważniejszymi symbolami władzy i ich funkcjonowaniem oraz ikonografią władzy od średniowiecza do XIX wieku. Wykłady prezentują poszczególne symbole władzy, ich ewolucję, ikonografię oraz ich tło historyczno – kulturowe. [szczegóły]
12.TREŚĆ I FUNKCJA DZIEŁA SZTUKI (wykład monograficzny, 1 semestr) – wykłady prowadzone dla studentów Instytutu Historii. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z treścią dzieła sztuki: interpretacją przedstawień, ikonosferą i jej złożonością, wpływem zmian w kulturze na zmiany ikonosfery oraz dziełem sztuki jako strukturą semantyczną. Zajęcia obejmują również zagadnienia związane z funkcją dzieła sztuki, między innymi zjawiskami: mecenatu, własności dzieła sztuki, procesu twórczego, krytyki artystycznej itp. [szczegóły]
13.SYMBOLIKA CHRZEŚCIJAŃSKA (wykład monograficzny, 1 semestr) – zajęcia obejmują zagadnienia symboliki chrześcijańskiej od początków chrześcijaństwa do współczesności, między innymi analizę najważniejszych symboli, ikonografię Chrystusa, Matki Boskiej, świętych, postaci i wydarzeń ze Starego i Nowego Testamentu, anielską itp. [szczegóły]
14.SZTUKA A LITERATURA (wykład, 1 semestr) – zajęcia prowadzone dla studentów Filologia Polska i Kulturoznawstwo. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z zależnościami pomiędzy sztukami plastycznymi i literaturą oraz literackimi źródłami dla sztuki.  [szczegóły]
15.SZTUKA A HISTORIA (wykład, 1 semestr) – wykłady obejmują zagadnienia związków sztuki i historii, miedzy innymi: Dzieło sztuki jako źródło historyczne, mecenat, portret historyczny, obrazy historyczne i ich interpretacja itp. Zajęcia dla studentów Instytutu Historii. [szczegóły]
16.BIOGRAFIE ARTYSTYCZNE (wykład monograficzny, 1 semestr) – zajęcia obejmują zagadnienia biografii artystycznych, ich pojawienie się i rozwój. W cyklu wykładów znajdują się wybrane biografie artystów i mecenasów. [szczegóły]
17.WSTĘP DO BADAŃ HISTORYCZNYCH – Z ELEMENTAMI METODOLOGII BADAŃ 
NAUKOWYCH I WSTĘPU DO BADAŃ HISTORII SZTUKI (ćwiczenia, 2 semestry)
18.NAUKI POMOCNICZE HISTORII (ćwiczenia, 1 semestr)
19.TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE W BADANIACH  historycznych i na lekcjach historii (wykład, 1 semestr) 
20.HISTORIA OGRODÓW (wykład) – zajęcia dla kierunku Architektura terenów zielonych na Politechnice Opolskiej 
21.OGRODY W MALARSTWIE (wykład) – zajęcia dla kierunku Architektura terenów zielonych na Politechnice Opolskiej 
22.HISTORIA RZEMIOSŁA I MEBLI (wykład) – projekt zajęć dydaktycznych 
23.HISTORIA ZŁOTNICTWA (wykład) – projekt zajęć dydaktycznych 
24.SEMINARIUM MAGISTERSKIE w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego – na studiach 5-letnich i 2-letnich uzupełniających (wraz z poprzedzającym je proseminarium)
25.SEMINARIUM LICENCJACKIE w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego (wraz z poprzedzającym je proseminarium)